Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

Εγκύκλιο (13535/29.3.2021) με θέμα "∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας" εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Το Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας θα εκδίδεται πλέον από τα κατά τόπους αρµόδια ∆ικαστήρια της Χώρας, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που παρατίθενται στο σχετικό Παράστηµα Ι της εγκυκλίου, κατά τους δυο (2) ακόλουθους τύπους: 

• «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Νοµικά Πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των Σωµατείων και των Συνεταιρισµών και 

• «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα.

Η σχετική αίτηση για την έκδοση του ανωτέρω «Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» θα είναι ενιαία για όλα τα ∆ικαστικά Καταστήµατα και θα τιτλοφορείται ως «Αίτηση Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας», η οποία παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της εγκυκλίου.

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά