Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί: Υπουργική Απόφαση με ειδικότερους όρους λειτουργίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 1192/26-03-2021) η Απόφαση 16106/2021 του Υπουργού Δικαιοσύνης με τίτλο «Καθορισμός των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, των λεπτομερειών υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, της διαδικασίας πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ «οι πλειστηριασμοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’207) διενεργούνται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας». Η υπουργική απόφαση ισχύει από 26.3.2021 Δείτε την ΥΑ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά