Υποχρέωση εργοδότη να τηρεί στο χώρο λειτουργίας μηχανημάτων, οδηγίες χρήσης τους στην ελληνική γλώσσα (ΔΠρΑθ)

ΔΠρΑθ 17009/2020, 18ο Τμήμα: Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Υποχρέωση εργοδότη να τηρεί στο χώρο λειτουργίας μηχανών/μηχανημάτων οδηγίες χρήσεώς τους συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα

«[…] 7. Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι προσαρτημένο στο άρθρο 14 του π.δ. 377/1993, όπως αυτό ισχύει, οι οδηγίες χρήσεως μηχανών ανήκουν στις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής, χαρακτηριζόμενες ως επιτακτικές, και πρέπει να συνοδεύουν όλες ανεξαιρέτως τις μηχανές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω π.δ.. Επομένως, ο εργοδότης που θέτει σε λειτουργία τέτοιου είδους μηχανές, υποχρεούται να έχει στο χώρο λειτουργίας αυτών, τουλάχιστον αντίγραφο των οδηγιών χρήσεώς τους συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα, και τούτο ανεξαρτήτως του αν τις εν λόγω μηχανές χειρίζονται ειδικώς εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι. Η ανωτέρω δε υποχρέωση καθίσταται επιτακτικότερη, στην περίπτωση κατά την οποία οι μηχανές αυτές έχουν υποστεί τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή παρεμβάσεις. Εφ’ όσον λοιπόν από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει και δεν αμφισβητείται από την προσφεύγουσα εταιρεία, ότι κατά τη διενέργεια του ελέγχου οι επίδικες μηχανές […] δεν συνωδεύοντο, αν και υπήρχε η σχετική υποχρέωση, από οδηγίες χρήσεως συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσφεύγουσα εταιρεία υπέπεσε στην αποδιδόμενη σε αυτή παράβαση του άρθρου 3 σε συνδυασμό με την παρ. 1.7.4 του Παραρτήματος Ι προσαρτημένου στο άρθρο 14 του π.δ. 377/1993. Όσον αφορά, όμως, το ύψος του επιβληθέντος προστίμου, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι για την επιμέτρηση του ποσού του προστίμου που προβλέπεται για την ένδικη παράβαση, συνεκτιμάται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2224/1994, όπως ίσχυε κατά χρόνον, η σοβαρότητα της παραβάσεως, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις, για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας καθώς και β) το περιεχόμενο των γραπτών εξηγήσεων της προσφεύγουσας εταιρείας προς το Περιφερειακό ΚΕ.Π.Ε.Κ. Δυτικής Αττικής και Πελοποννήσου, κρίνει ότι το επίδικο πρόστιμο πρέπει να περιορισθεί στο εύλογο ποσό των 2.500 ευρώ, διότι αφ’ ενός δεν είχε υποπέσει η προσφεύγουσα εταιρεία σε παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν, αφ’ ετέρου συμμορφούμενη ως προς τις υποδείξεις τις αρμόδιας αρχής προσεκόμισε οδηγίες χρήσεως συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα για τη μηχανή […], παρόλο που αυτές δεν επεδείχθησαν κατά τη διενέργεια του ελέγχου, με τις γραπτές της εξηγήσεις• ωστόσο, ως προς τη μηχανή […] με δεδομένη την επισήμανση της προσφεύγουσας εταιρείας στις γραπτές εξηγήσεις της ότι η μηχανή αυτή έχει υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις από το έτος κατασκευής της και ότι εκπαιδεύεται ειδικώς ως προς το χειρισμό της το προσωπικό της, στο οποίο δίδονται και σχετικά έγγραφα, η μη ύπαρξη των σχετικών οδηγιών χρήσεως της εν λόγω μηχανής στο χώρο λειτουργίας της, όπως οι οδηγίες αυτές έχουν πλέον συνταχθεί και δίδονται στο προσωπικό της προσφεύγουσας εταιρείας, επιτείνει τη σοβαρότητα της παραβάσεως, ιδιαίτερα λόγω του επιτακτικού χαρακτήρα της σχετικής απαιτήσεως ασφαλείας σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι προσαρτημένο στο άρθρο 14 του π.δ. 377/1993, μη αρκούσης, για τον περιορισμό του επίδικου προστίμου, της προσκομιδής των εγγράφων αυτών στην αρμόδια αρχή κατά την υποβολή των γραπτών εξηγήσεων.[…]» (πηγή: adjustice.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά