Απαλλαγή μαθητή από το μάθημα των θρησκευτικών: Το δικαστήριο δέχθηκε την αίτηση αναστολής της υποχρεωτικής παρακολούθησης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης

Το 3μελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ αρ. 32/2020 απόφαση του, ανέστειλε την εκτέλεση πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, με τις οποίες απορρίφθηκε το αίτημα γονέων για απαλλαγή του τέκνου τους , μαθητή Λυκείου, από τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, από την απαγγελία προσευχής και από τη συμμετοχή του σε θρησκευτικές δραστηριότητες.

Το Δικαστήριο έκρινε εν προκειμένω ότι ο μαθητής «θα υποχρεωθεί να παρακολουθήσει το μάθημα των θρησκευτικών κατά το τρέχον σχολικό έτος και να συμμετέχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις του σχολείου (προσευχή, εκκλησιασμός), μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης που έχει ασκήσει, γεγονός που θα του προκαλέσει βλάβη ανεπανόρθωτη σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης ακύρωσης, λόγω της προσβολής του δικαιώματός του για θρησκευτική ελευθερία, κατά παράβαση του άρθρου 13 του Συντάγματος».

Αναφέρει συγκεκριμένα η απόφαση:

«Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής : Ο τρίτος από τους αιτούντες είναι μαθητής της Α' Λυκείου του 1ου Γενικού Λυκείου … και, κατά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2019-2020, οι γονείς του (1ος και 2η από τους αιτούντες) ζήτησαν με την από 16-9-2019 κοινή αίτησή τους την απαλλαγή του από τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών,  από την απαγγελία προσευχής, από τη συμμετοχή σε εκκλησιασμούς και, γενικά, από τη συμμετοχή του σε κάθε είδος θρησκευτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, επικαλούμενοι "λόγους θρησκευτικής συνείδησης", καθώς και τις 77Α/2002 και 4/2015 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επισημαίνοντας ότι ο γιος τους είχε λάβει αντίστοιχη απαλλαγή και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Η αίτησή τους απορρίφθηκε με τη ./27-9-2019 πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων, η οποία γνωστοποιήθηκε στους αιτούντες με τη ./2-10-2019 πράξη του Διευθυντή του Λυκείου με την αιτιολογία ότι το αίτημα δεν ήταν σύμφωνο με την κειμένη νομοθεσία (άρθρο 25 παρ.3 της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 και τη 12773/42/23-1-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ), διότι δεν αναγραφόταν στην αίτηση ότι ο γιος τους δεν ήταν Χριστιανός Ορθόδοξος. Κατόπιν αυτού, οι δύο πρώτοι αιτούντες υπέβαλαν εκ νέου την ./9-10-2019 υπεύθυνη δήλωσή τους (του άρθρου 8 του ν.1599/1986), με την οποία δήλωναν ότι ο γιος τους δεν ήταν Χριστιανός Ορθόδοξος. Το αίτημά τους απορρίφθηκε εκ νέου με την ./16-10-2019 πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων, η οποία γνωστοποιήθηκε στους αιτούντες με την ./4-11-2019 πράξη του Διευθυντή του Λυκείου, με την αιτιολογία ότι υπεβλήθη εκπροθέσμως, κατά παράβαση των αναφερόμενων στην ανωτέρω εγκύκλιο διαδικαστικών διατάξεων. Κατά των ως άνω απορριπτικών αποφάσεων οι αιτούντες άσκησαν την ΑΚ ./8-11-2019 αίτηση ακύρωσης και την κρινόμενη αίτηση αναστολής εκτέλεσης, ενώ το αίτημά τους για προσωρινή διαταγή απορρίφθηκε με την από 22/11/2019 πράξη της Προέδρου Εφετών.

Επειδή, οι αιτούντες προβάλλουν με το δικόγραφο της αίτησής τους ότι η εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων θα προκαλέσει στον υιό τους ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς αυτός θα υποβληθεί στη διαδικασία της παρακολούθησης του μαθήματος των θρησκευτικών κατά παράβαση των συνταγματικών του δικαιωμάτων και, ειδικότερα, της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο 13 του Συντάγματος).

Επειδή, με το άρθρο 13 του Συντάγματος κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης ως ιδιαίτερη έκφανση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 του Συντάγματος). Η ελευθερία αυτή συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, και το δικαίωμα του καθενός να πρεσβεύει το θρήσκευμα ή το δόγμα της εκλογής του ή να μην ακολουθεί κανένα θρήσκευμα ή να είναι άθεος (αρνητική μορφή της θρησκευτικής ελευθερίας), καθώς επίσης και το δικαίωμά του να μην αποκαλύπτει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Με τις προσβαλλόμενες με την κρινόμενη αίτηση πράξεις, εκδηλώθηκε η άρνηση του Συλλόγου των διδασκόντων του 1ου Γενικού Λυκείου … να απαλλάξουν τον τρίτο αιτούντα από τη διδασκαλία των θρησκευτικών, ενώ είχαν αιτηθεί την απαλλαγή αυτή οι γονείς του (1ος και 2η από τους αιτούντες), σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 25 παρ.3 της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 σε συνδυασμό με 12773/Δ2/23-1-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ). 

Κατόπιν της άρνησης αυτής, ο τρίτος αιτών θα υποχρεωθεί να παρακολουθήσει το μάθημα των θρησκευτικών κατά το τρέχον σχολικό έτος και να συμμετέχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις του σχολείου (προσευχή, εκκλησιασμός), μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης που έχει ασκήσει, γεγονός που θα του προκαλέσει βλάβη ανεπανόρθωτη σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης ακύρωσης, λόγω της προσβολής του δικαιώματός του για θρησκευτική ελευθερία, κατά παράβαση του άρθρου 13 του Συντάγματος. Επειδή, όσων προεκτέθηκαν, η κρινόμενη αίτηση είναι βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Γενικού Λυκείου … μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ΑΚ ./8-11-2019 αίτησης ακύρωσης, που εκκρεμεί για συζήτηση. Ακόμη πρέπει να επιστραφεί στους αιτούντες το καταβληθέν παράβολο».

(πηγή:dsanet.gr)

 

Σχόλια