Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Κηφισιάς

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς προκηρύσσει την πλήρωση µίας (1) θέσης δικηγόρου, Παρ’ Αρείω Πάγω στο ∆ήµο Κηφισιάς, µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται µε το ∆ήµο Κηφισιάς µε σχέση έµµισθης εντολής. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθεί την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Αντικείµενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νοµική υποστήριξη του ∆ήµου Κηφισιάς.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ


Σχόλια