Διορίστηκαν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς: Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Δημήτριος Ζημιανίτης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προχώρησε στις 27 Ιουλίου 2020 στο διορισμό των Εισαγγελέων που θα στελεχώσουν τη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Δημήτριος Ζημιανίτης.

Οι εισαγγελείς θα εποπτεύουν έρευνες και διώξεις και θα αποτελούν το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μαζί με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα.

Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς διορίζονται για μη ανανεώσιμη εξαετή θητεία. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει τη θητεία για μέγιστο διάστημα τριών ετών μετά το πέρας της εξαετούς περιόδου. Στο πλαίσιο των μεταβατικών κανόνων για την πρώτη θητεία μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι ευρωπαίοι εισαγγελείς από το ένα τρίτο των κρατών μελών, που καθορίζεται με κλήρωση, θα έχουν τριετή μη ανανεώσιμη θητεία. Αυτό ισχύει για τους εισαγγελείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και την Πορτογαλία.

Κάθε κράτος μέλος πρότεινε τους υποψηφίους για τη θέση του ευρωπαίου εισαγγελέα. Πρόκειται για υποψηφίους που είναι ενεργά μέλη της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστικού σώματος του κράτους μέλους, οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό σε υψηλό εισαγγελικό ή δικαστικό αξίωμα στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν σχετική πρακτική πείρα στα εθνικά νομικά συστήματα, στις έρευνες στον χρηματοοικονομικό τομέα και στη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Ακολούθως, η επιτροπή επιλογής συνέταξε τις αιτιολογημένες γνώμες και κατήρτισε την κατάταξη για καθέναν από τους προτεινόμενους υποψηφίους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Αφότου έλαβε τις αιτιολογημένες γνώμες, το Συμβούλιο επέλεξε και διόρισε έναν/μία υποψήφιο/α ως ευρωπαίο/α εισαγγελέα για καθένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ αρμόδιο για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (π.χ. απάτη, διαφθορά, διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ άνω των 10 εκατ. ευρώ). Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί έρευνες και διώξεις και ασκεί τα καθήκοντα του εισαγγελέα στα αρμόδια δικαστήρια των κρατών μελών.

Το 2019 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διόρισαν την κα Laura Codruţa Kövesi ως την πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα.

Επί του παρόντος, 22 κράτη μέλη συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία).

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί στα τέλη του 2020. Θα εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Οι εισαγγελείς που διορίστηκαν είναι οι εξής:

 • Frédéric Baab
 • Cătălin-Laurențiu Borcoman
 • Jaka Brezigar
 • Danilo Ceccarelli
 • Gatis Doniks
 • Yvonne Farrugia
 • Teodora Georgieva
 • Daniëlle Goudriaan
 • Petr Klement
 • Tomas Krušna
 • Tamara Laptoš
 • Κατερίνα Λοΐζου
 • Ingrid Maschl-Clausen
 • José Eduardo Moreira Alves d'Oliveira Guerra
 • Juraj Novocký
 • Andrés Ritter
 • Maria Concepción Sabadell Carnicero
 • Gabriel Seixas
 • Kristel Siitam-Nyiri
 • Harri Tiesmaa
 • Yves Van Den Berge
 • Δημήτριος Ζημιανίτης

 


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά