Εννέα (9) θέσεις Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Προκήρυξη Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.  2190/1994 (A΄ 28), όπως ισχύει.

Προκηρύσσονται εννέα (9) θέσεις Νομικών και μία (1) Φαρμακοποιού.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), έχει ως έργο σύμφωνα με τα άρθρα 345 επ. του ίδιου νόμου την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

Οι υποψήφιοι/ες για όλες τις θέσεις ΕΕΠ στην ΑΕΠΠ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την επιστημονική υποβοήθηση των κλιμακίων κατά την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και των λοιπών ένδικων βοηθημάτων που ασκούνται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. και την προετοιμασία εισηγήσεων της Α.Ε.Π.Π. επί ρυθμίσεων που θέτουν ζητήματα έννομης προστασίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Επίσης την προετοιμασία της συμμετοχής της Α.Ε.Π.Π. σε συλλογικά όργανα, ομάδες, επιτροπές σε εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή βάση, με αντικείμενο την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων καθώς και με οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την εύρυθμη ή/και ασφαλή λειτουργία της Α.Ε.Π.Π.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 14.9.2020

Δείτε την Προκήρυξη εδώ


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά