Δύο (2) θέσεις Νομικών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Δύο (2) θέσεις Νομικών στο  Iνστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «D4Fly – Detecting Document frauD and iDentity on the fly» – Grant Agreement No 833704 (E-12328), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Θέση 1 : Μία (1) Θέση νομικού συμβούλου με διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Δείτε περισσότερα εδώ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πολιτισμική Ώσμωση-Μυθολογία & Τέχνη-COSMOS» (Ε-12240) με κωδικό (Τ1ΕΔΚ-04283) ΟΠΣ 5030742 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1: Ερευνητής με ειδικότητα Νομικών Επιστημών (ΑΕΙ) και μεταπτυχιακό και  διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ειδίκευση στην Πνευματική Ιδιοκτησία

Δείτε περισσότερα εδώ


Σχόλια