Θέση ασκούμενου/ης δικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης


Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης προσκαλεί τους ασκούμενους/ες Δικηγόρους, οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, να υποβάλλουν αίτηση.
Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης έχει οριστεί σε ένα (1) άτομο.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση υποψηφιότητας- Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί το Παράρτημα Α της Πρόσκλησης, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ώρες: 08:00 – 14:00, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Γραφείο 105). Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους για την άσκησή τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης είναι η κ. Αικατερίνη Τρουλλινού, και η κ. Βασιλεδάκη Μαρία, (τηλ. επικοινωνίας  2831340721, 2831340735).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 21.01.2020 έως και την 30.01.2020.
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια