Επιδείνωση του κράτους δικαίου σε Ουγγαρία και Πολωνία


Την έλλειψη προόδου ως προς το σεβασμό των ιδρυτικών αρχών της ΕΕ από την Πολωνία και την Ουγγαρία σημειώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε πρόσφατα με 446 ψήφους υπέρ, 178 κατά και 41 αποχές, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι εκθέσεις και δηλώσεις της Επιτροπής, του ΟΗΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης δείχνουν πως «η κατάσταση τόσο στην Πολωνία όσο και στην Ουγγαρία έχει επιδεινωθεί από την έναρξη ισχύος του άρθρου 7(1)».
Αναφέρουν επίσης ότι οι ακροάσεις στο Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του Άρθρου 7 δεν είναι ούτε τακτικές ούτε δομημένες και καλούν το Συμβούλιο να απευθύνει συγκεκριμένες προτάσεις προς τις εν λόγω χώρες, συμπεριλαμβανομένων σχετικών διοριών, για να διασφαλιστεί ο σεβασμός προς το Δίκαιο της ΕΕ.
«Η αδυναμία του Συμβουλίου να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το άρθρο 7 συνεχίζει να υπονομεύει την ακεραιότητα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της Ένωσης στο σύνολό της», σύμφωνα με το ΕΚ.
Το κείμενο παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προλάβει τον σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες σε περιπτώσεις διαπιστωμένων παραβάσεων και τις αιτήσεις προς το Δικαστήριο για τη λήψη προσωρινών μέτρων.
Ο ρόλος του ΕΚ στο πλαίσιο των ακροάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 7
Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν το γεγονός ότι δεν τους έχει επιτραπεί να συμμετάσχουν στις ακροάσεις, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έθεσε σε κίνηση τη διαδικασία όσον αφορά την Ουγγαρία. Επιμένουν ότι το ΕΚ θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την αιτιολογημένη πρότασή του στο Συμβούλιο.
Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
Το ψήφισμα τονίζει επίσης την «άμεση ανάγκη» για ένα μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με την υφιστάμενη πρόταση του ΕΚ. Θα πρέπει να πραγματοποιείται ετήσια ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη, και χωρίς διακρίσεις ισότιμη αξιολόγηση της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ με τις αξίες του Άρθρου 2 της Συνθήκης ΕΕ.
Σχετικές πληροφορίες
Τον Σεπτέμβριο του 2018, το Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να αναλάβει δράση για να εμποδίσει τις ουγγρικές αρχές από το να παραβιάσουν τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ανησυχούσαν κυρίως για την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, την ελευθερία της έκφρασης, τη διαφθορά, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων.
Όσον αφορά την Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει την ανάληψη δράσης από το Δεκέμβριο του 2017 λόγω ανησυχιών για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2018, το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την Επιτροπή όσον αφορά τους κινδύνους που διατρέχει το κράτος δικαίου στην Πολωνία.
Σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ σε κάποια χώρα. Πριν την κατάληξη αυτή, οι υπουργοί της ΕΕ θα πρέπει να ακούσουν τις απόψεις των σχετικών εθνικών αρχών.
Οι υπουργοί των κρατών-μελών της ΕΕ έχουν πραγματοποιήσει δύο ακροάσεις με την ουγγρική κυβέρνηση επί αυτού του θέματος, τον Σεπτέμβριο του 2019 και τον Δεκέμβριο του 2019. Οι αρχές της Πολωνίας έχουν υπεραμυνθεί των θέσεών τους ενώπιον του Συμβουλίου σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις, μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2018. (europarl.europa.eu)

Σχόλια