Απόσυρση φωτογραφιών ανήλικων παιδιών από δημοσίευμα (ΣτΠ)


Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση έκθεσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιών, μετά από την δημοσίευση δελτίου Τύπου τοπικής Μητρόπολης, καθώς και διαδικτυακών άρθρων, σχετικά με επίσκεψη Μητροπολίτη σε ίδρυμα της περιοχής. Τα άνω δημοσιεύματα περιελάμβαναν ευκρινείς φωτογραφίες των παιδιών που φιλοξενούνταν στο εν λόγω ίδρυμα.
Η Ανεξάρτητη Αρχή, αφού επικοινώνησε με τον φορέα και πληροφορήθηκε ότι ουδέποτε οι υπεύθυνοι του ιδρύματος προέβησαν σε δημοσιοποίηση φωτογραφιών των παιδιών, απέστειλε επιστολή στην οικεία Μητρόπολη, με την οποία ζητούσε την διόρθωση του σφάλματος, στη βάση της προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών, όπως περιγράφεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αλλά και με γνώμονα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο ως άνω Κανονισμός στο προοίμιό του αναφέρει ρητά την ειδική προστασία των δεδομένων των παιδιών (λαμβάνοντας υπόψη την μικρότερη επίγνωση των κινδύνων, συνεπειών και εγγυήσεων των δικαιωμάτων τους), ενώ προβλέπει ηλικιακό όριο για την παροχή συναίνεσης των παιδιών ως προϋπόθεσης για τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων τους, η οποία στη χώρα μας, δυνάμει του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 είναι το 15 έτος, άλλως η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του εκάστοτε παιδιού.
Ο Συνήγορος επισήμανε ότι οι φωτογραφίες των παιδιών στα εν λόγω δημοσιεύματα, εξέθεταν και άλλες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα πέραν της εικόνας (καταρχάς ότι τα παιδιά υποβάλλονται στην ιδρυματική φροντίδα) καθώς και ότι σύνεση και προσοχή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να επιδεικνύεται ακόμη και από τους νόμιμους εκπροσώπους των παιδιών, δεδομένων των κινδύνων που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο.
Η Μητρόπολη ανταποκρίθηκε αμέσως στην παρέμβαση του Συνηγόρου και επεξεργάστηκε κατάλληλα τις αναρτημένες φωτογραφίες ώστε να μην είναι ευκρινή και αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των παιδιών. Η υπόθεση αυτή, αναδεικνύει την ανάγκη ενημέρωσης ως προς τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός 2016/679, αλλά και ευαισθητοποίησης όλων των επαγγελματιών και φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της παιδικής προστασίας σε σχέση με την θωράκιση της ιδιωτικότητας των παιδιών. (synigoros.gr)

Σχόλια