Καθορισμός διαδικαστικών υποχρεώσεων για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση Υ 150/2019 «Καθορισμός διαδικαστικών υποχρεώσεων για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων».
Οι διατάξεις της Απόφασης εφαρμόζονται: (α) στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, (β) στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, καθώς και στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, (γ) στους Προέδρους ή επικεφαλής Ανεξαρτήτων Αρχών και στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
Δείτε την Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια