Πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Ο Υπουργός Επικρατείας αποφάσισε : 1. Την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 7469/23.05.2018 (ΑΔΑ: 6Λ10465ΧΘ0-Β3Δ) προκήρυξης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
2. Την επαναπροκήρυξη της πλήρωσης τριών (3) θέσεων δικηγόρων (ΠΕ Ειδικών Νομικών Συνεργατών), στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013.
Οι δικηγόροι, που θα προσληφθούν, θα καταλάβουν τις τρεις (3) κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό του νυν Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρα 34 και 38 του π.δ. 82/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 51 παρ. 5 του ν. 4635/2019).
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά