Υποβολή έγκλησης για ποινικό αδίκημα Δημοσίου: Εγκύκλιος κοινοποίησης διατάξεων του άρθρου 11 Ν.4637/2019


Εγκύκλιο με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4637/2019: «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ. 180Α/18-11-2019)» εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Η Εγκύκλιος έχει ως εξής:
«Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4637/2019: «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ. 180Α), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν διατάξεις του ν. 3086/2002: «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ. 324α').
Ειδικότερα, με την πρώτη παράγραφο του ανωτέρω άρθρου τροποποιήθηκε η διάταξη της περίπτωσης (στ') της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ., όσον αφορά την άσκηση έγκλησης και πλέον η σχετική εντολή για την άσκησή της δεν παρέχεται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ..
Επιπροσθέτως, με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 11 προστέθηκε στον Οργανισμό του Ν.Σ.Κ. νέο άρθρο 20Α, στην παράγραφο 1 του οποίου προβλέπεται πλέον ότι αρμόδιος να υποβάλλει έγκληση, ως νόμιμος εκπρόσωπος του παθόντος από ποινικό αδίκημα Δημοσίου, είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, εντός του κύκλου των αρμοδιοτήτων της οποίας ανήκει η προστασία του εννόμου αγαθού του Δημοσίου που βλάφθηκε από την αξιόποινη πράξη και ως εκ τούτου έχει την ευχέρεια να γνωρίζει όλα τα πραγματικά δεδομένα και να διαθέτει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της έγκλησης. Σε περίπτωση περισσότερων συναρμόδιων υπηρεσιών, αρκεί η υποβολή έγκλησης από τον προϊστάμενο μίας από αυτές. Η έγκληση θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των πραγματικών περιστατικών του αδικήματος, τον δράστη, τις αποδείξεις καθώς και την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για τη δίωξη του δράστη.
Οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την απαλλαγή του από χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, δίδοντας έτσι έμφαση στην άρτια και αποτελεσματική νομική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και γενικότερα στην προάσπιση των δικαιωμάτων του, αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ειδικότερα, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής έγκλησης από το Δημόσιο για την ποινική δίωξη του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών κατ' άρθρο 397 Π.Κ. (σχετ. ΠΟΛ.1192/2016), ότι από τη δημοσίευση του ν. 4637/2019 στην Ε.τ.Κ. (ΦΕΚ. 180Α'), ήτοι από 18-11-2019, ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου δεν θα υποβάλλει πλέον αίτημα προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. για την παροχή σε αυτόν εντολής άσκησης έγκλησης για το συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς, ως αναφέρθηκε πιο πάνω, μετά την τροποποίηση της σχετικής διάταξης της περίπτωσης (στ') της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. με τον κοινοποιούμενο νόμο, εφεξής η υποβολή της έγκλησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών θα γίνεται απευθείας από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου χωρίς την προηγούμενη παροχή σχετικής εντολής από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. δυνάμει της νέας διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 20Α του ν. 3086/2002 που προστέθηκε με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4637/2019». (πηγή:taxheaven.gr)

Σχόλια

ενδιαφέρουσες αναρτήσεις θα έλεγα