Νομική βοήθεια: Μη νόμιμος ο διορισμός δικηγόρου για την άσκηση αναίρεσης από Πρόεδρο Εφετείου (ΑΠ)


ΑΠ 119/2019 (πολ): Νομική Βοήθεια- Για την εξέταση της αίτησης σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης, ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη. Μη σύννομος ο ορισμός δικηγόρου για άσκηση αίτησης αναίρεσης από Πρόεδρο Εφετών. Αρμόδιος για τη χορήγηση της ανωτέρω νομικής βοήθειας προς τον αναιρεσείοντα ήταν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, στον οποίο επρόκειτο να εισαχθεί το ανωτέρω ένδικο μέσο και όχι η Πρόεδρος του Εφετείου Δωδεκανήσου.
«Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 2, 8 παρ. 1 και 2 και 9 παρ. 1, 2 και 5 του ν. 3226/2004 ' ' Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις' ' (ΦΕΚ Α' 24), συνάγεται ότι η παροχή νομικής βοήθειας στους δικαιούχους αυτής, χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε εκείνους που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών εισοδημάτων που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ύστερα από αίτησή τους, για την εξέταση της οποίας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης, ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη, συνίσταται στην απαλλαγή αυτών από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή του συνόλου των εξόδων της διαδικασίας και, εφόσον ειδικώς ζητηθεί, στο διορισμό δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, με την εντολή να υπερασπισθούν το δικαιούχο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να γίνουν οι αναγκαίες πράξεις.
Η ανωτέρω απαλλαγή περιλαμβάνει ιδίως τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος δικαστικού ενσήμου, το τέλος απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώματα των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων, τα δικαιώματα ή την αμοιβή του διοριζόμενου δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, καθώς και την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά. Ο διορισμός δικηγόρου ισχύει ως παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από το δικαιούχο στην έκταση που ορίζει το άρθρο 97 ΚΠολΔ, εκτός αν η απόφαση με αίτηση του δικαιούχου την επεκτείνει ή την περιορίζει.(ΑΠ334/2017,1263/2017).
Στην προκείμενη περίπτωση από την παραδεκτή επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων της δίκης προκύπτουν τα ακόλουθα: .Με τις 58/2016 και 34/2017 Πράξεις της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου , κατά παραδοχή σχετικών αιτήσεων του αναιρεσείοντος περί παροχής σ' αυτόν νομικής βοήθειας, ορίσθηκε ο Ε. Π., δικηγόρος, εγγεγραμένος στα μητρώα του δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου , προκειμένου, με τις αντίστοιχες ως άνω πράξεις, να καταθέσει αίτηση αναίρεσης κατά της 147/2015 πολιτικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία " ... " και να εκπροσωπήσει τον αναιρεσείοντα ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη συζήτηση της εν λόγω αίτησης αναίρεσης.
Σύμφωνα όμως με τα στον αρ.2 αναφερόμενα, αρμόδιος για τη χορήγηση της ανωτέρω νομικής βοήθειας προς τον αναιρεσείοντα ήταν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, στον οποίο επρόκειτο να εισαχθεί το ανωτέρω ένδικο μέσο και όχι η Πρόεδρος του Εφετείου Δωδεκανήσου .
Κατά τη συζήτηση της από 8-6-2017 αιτήσεως αναιρέσεως κατά της αναιρεσιβαλλομένης 147/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, ο αναιρεσείων παραστάθηκε δια δηλώσεως από τον φερόμενο ως πληρεξούσιο δικηγόρο Ε. Π. Όπως δε προκύπτει από την …1Ζ/5.3.2018 έκθεση επιδόσεως του Κ. Π., δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου,που επικαλείται και προσκομίζει η αναιρεσίβλητη ,ακριβές αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης με πράξη ορισμού ως αρμοδίου του ανωτέρω Β1 τμήματος και πράξη ορισμού δικασίμου την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε με την επιμέλεια του επισπεύδοντος τη συζήτηση αναιρεσίβλητου νόμιμα και εμπρόθεσμα στον αναιρεσείοντα Θ. Π. ,στην κατοικία του.
Ενόψει, όμως, του ότι ο διορισμός του ανωτέρω δικηγόρου δεν είναι σύννομος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3226/2004, και επομένως ο διορισμός του δεν ισχύει ως παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από το δικαιούχο, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3226/2004, ούτε προσκομίζεται από αυτόν συμβολαιογραφικό έγγραφο για την από μέρους του αναιρεσείοντος χορήγηση πληρεξουσιότητας προς τον παραπάνω δικηγόρο, ο αναιρεσείων θεωρείται δικονομικά απών.
Παρά όμως την απουσία του το Δικαστήριο πρέπει ,να χωρήσει στη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης ,κατ' εφαρμογή του άρθρου 576 παρ.2 εδ. α και γ του ΚπολΔ. Περαιτέρω, και σε συνάφεια με τα προαναφερόμενα, εφόσον ο διορισμός του Ελευθερίου Πάσσου,δεν είναι σύννομος ,δεν ισχύει ως παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από τον δικαιούχο και ούτε προκύπτει ότι ήταν εφοδιασμένος με ρητή πληρεξουσιότητα από τον αναιρεσείοντα για την άσκηση της ένδικης αιτήσεως αναιρέσεως ,πρέπει η αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη». (areiospagos.gr)

Σχόλια

Ο χρήστης Υδραυλικός Αθήνα είπε…
πολύ κάλο