Ψηφίστηκε η αλλαγή στη ρύθμιση του ενημερωτικού εντύπου για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης: Μέχρι τη συζήτηση της αγωγής η υποχρέωση κατάθεσης του


Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 59 με το οποίο τροποποιείται το β’εδάφιο της παρ. 2 του άρθρ. 3 του ν. 4640/2019, σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ενημερωτικού εντύπου για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης κατά την κατάθεση της αγωγής. Το άρθρο 59 έχει ως εξής:
‘’Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α’ 190) αντικαθίσταται ως εξής : «Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα».’’ (πηγή:dsa.gr)

Σχόλια