Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς ανήλικων τέκνων από τη μητέρα τους χωρίς άδεια δικαστηρίου- Σχετική ακυρότητα (ΝΣΚ)


Νομικό Συμβούλιο του Κράτους/ Αρ.γνωμοδότησης 144/2019:
Περίληψη ερωτήματος: Εάν η δήλωση αποποίησης κληρονομίας στην οποία προέβη για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της η μητέρα, ως ασκούσα τη γονική μέριμνα αυτών και χωρίς προηγούμενη άδεια του δικαστηρίου, είναι έγκυρη και παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
Απάντηση: Η δήλωση αποποίησης της κληρονομίας στην οποία προέβη η μητέρα για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της είναι άκυρη, διότι δεν έγινε με τις διατυπώσεις του νόμου, καθόσον δεν υπήρχε προηγούμενη άδεια του δικαστηρίου (άρθρα 1526, 1625 ΑΚ), πλην όμως η παραπάνω ακυρότητα, σύμφωνα με το άρθρο 1528 ΑΚ, είναι σχετική και μπορεί να προταθεί μόνον από τα νομιμοποιούμενα προς τούτο πρόσωπα κατά την ως άνω διάταξη κατά παντός, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα η παραπάνω αποποίηση, να παράγει τα αποτελέσματά της, αφού την ακυρότητα δεν την επικαλέσθηκε κάποιος από αυτούς που το άρθρο 1528 ΑΚ προβλέπει ότι μπορεί να την επικαλεσθεί. Η δοθείσα δε έγκριση-συναίνεση των υπέρ ων η δήλωση αποποίησης τέκνων, αίρει κάθε αμφιβολία για την εγκυρότητα της συγκεκριμένης αποποίησης (ομόφ.).

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά