Υποχρεωτική διαμεσολάβηση με το ν.4640/19: Υποχρέωση ενημέρωσης από τον δικηγόρο στον εντολέα του για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης (έντυπο)


Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4640/2019 για τη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες,εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής.
Το σχετικό έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα diamesolavisi.gov.gr σε μορφή word εδώ και σε μορφή pdf εδώ

Σχόλια