Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας οχήματος, λόγω εσφαλμένης αναγραφής του αριθμού πλαισίου του οχήματος στην παλιά άδεια αυτού (ΣτΠ)


Ιδιοκτήτης οχήµατος (µηχανής) προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας τη διαµεσολάβησή του µετά από αδιέξοδη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν το έτος 2018 πληροφορήθηκε για πρώτη φορά ότι το όχηµα που είχε αγοράσει δέκα χρόνια πριν, ήταν διαφορετικό από αυτό που είχε στην κατοχή του. 
Συγκεκριµένα, ο πολίτης κατόπιν προγραµµατισµένου περιοδικού τεχνικού ελέγχου της µηχανής του, ο οποίος διενεργήθηκε από αρµόδιο ΚΤΕΟ το έτος 2018, πληροφορήθηκε ότι ο αριθµός πλαισίου αυτής, την οποία είχε αγοράσει καινούργια από αντιπροσωπεία ιταλικής εταιρείας στην Ελλάδα, έφερε χαραγµένο διαφορετικό αριθµό (αριθµός ταυτότητας οχήµατος) από τον αριθµό πλαισίου που αναγραφόταν τόσο στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, όσο και στο έγγραφο του Πιστοποιητικού Ταξινόµησης το οποίο εκδόθηκε κατά την εισαγωγή του στην Ελλάδα το έτος 2008. Ο πολίτης επιχειρώντας να αποδείξει ότι το ζήτηµα που είχε ανακύψει οφειλόταν σε σφάλµα των αρµόδιων υπηρεσιών κατά τον εκτελωνισµό του οχήµατος και όχι σε δική του «µη νόµιµη» ενέργεια αλλαγής κινητήρα µετά την αγορά αυτής, απευθύνθηκε τόσο στην αντιπροσωπεία της εταιρείας κατασκευής της µηχανής και στο αρµόδιο Τελωνείο, όσο και στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. 
Ωστόσο, οι εν λόγω υπηρεσίες αρνήθηκαν να βοηθήσουν τον ενδιαφερόµενο και του συνέστησαν να πάψει πλέον να κυκλοφορεί το όχηµα στην χώρα καθώς κάτι τέτοιο δεν ήταν «νόµιµο». Στη συνέχεια ο ενδιαφερόµενος, τελώντας σε πλήρη απόγνωση καθώς διέτρεχε τον κίνδυνο να φέρει ποινικές ευθύνες επί της υποθέσεώς του (άρθρο 85 του Κ.Ο.Κ.), απευθύνθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος µετά από έρευνα διαπίστωσε τη σοβαρότητα της υπόθεσης του πολίτη και ζήτησε εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών να επιληφθεί του θέµατος και να εκκινήσει τις απαιτούµενες διαδικασίες για τον εντοπισµό της αιτίας αναγραφής του εσφαλµένου αριθµού πλαισίου στα διοικητικά έγγραφα κυκλοφορίας του συγκεκριµένου οχήµατος. 
Κατόπιν τούτων, η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών παρέπεµψε το θέµα στο Γενικό Γραµµατέα Μεταφορών ο οποίος για την επίλυση της υπόθεσης του ενδιαφερόµενου εξέδωσε στις 24-1-2019 εγκύκλιο οδηγία, η οποία εστάλη στις αρµόδιες υπηρεσίες προκειµένου να διενεργηθούν όλες οι διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας µε την αναγραφή σ΄ αυτή του ορθού αριθµού πλαισίου που έφερε το όχηµα που είχε στην ιδιοκτησία του ο ενδιαφερόµενος. Οι εν λόγω διαδικασίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. (synigoros.gr)

Σχόλια