Ανάκληση άδειας διαμονής λόγω μη λήψης απάντησης από την πρεσβεία περί γνησιότητας του διαβατηρίου (ΔΠρΑθ)


ΔΠρΑθ 975/2019 (23ο Τμήμα): Ανάκληση άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005 λόγω μη λήψης απάντησης από την πρεσβεία της Αιγύπτου περί γνησιότητας του διαβατηρίου και διότι ο αιτών δεν προσήλθε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Μετανάστευσης, αν και εκλήθη σχετικώς, με συστημένη επιστολή.
Η Διοίκηση δεν εξέφερε ιδία κρίση για τη γνησιότητα ή μη του διαβατηρίου του αιτούντος (δηλαδή δικαιολογητικού για την χορήγηση ή επανέκδοση της ένδικης άδειας διαμονής), αλλά αρκέστηκε στο να ανακαλέσει την άδεια διαμονής του στη χώρα, ώστε, περαιτέρω, να μην προβεί σε επανέκδοση της άδειας διαμονής του, στηριζόμενη αποκλειστικά στην παράλειψη της πρεσβείας να απαντήσει εντός ευλόγου χρόνου σχετικά με τη γνησιότητα του διαβατηρίου, η οποία (παράλειψη) δεν δύναται να οδηγήσει άνευ ετέρου, στην παραδοχή περί της πλαστότητας αυτού, ενώ, εξάλλου, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου ότι υφίσταται δικαστική απόφαση ή βούλευμα για την εμπλοκή του αιτούντος σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, σχετική με την έκδοση του διαβατηρίου αυτού.
Όσον αφορά στο έτερο αιτιολογικό έρεισμα της προσβαλλόμενης πράξης, ήτοι τη μη προσέλευση του αιτούντος ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης, κατόπιν κλήτευσής του προς τούτο με συστημένη επιστολή στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο αιτών, γνωστοποίησε στην Διοίκηση την μεταβολή της ταχυδρομικής διεύθυνσής του, κρίνει ότι η Διοίκηση δεν επικαλέστηκε, με ορισμένο τρόπο, ούτε απέδειξε, με προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, ότι πράγματι έλαβε χώρα, κατά τον προσήκοντα και νομίμως προβλεπόμενο τρόπο, αποστολή, επίδοση ή παραλαβή της ένδικης πρόσκλησης στη δηλωθείσα από τον αιτούντα διεύθυνση κατοικίας του. Εκ τούτων παρέπεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον αιτούντα, πλημμελώς αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί. (πηγή:adjustice.gr)

Σχόλια