Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης


Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης- Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι η πρώην εργοδότρια εταιρία του καταγγέλλοντος α) αλλοίωσε την ποιότητα των δεδομένων κοινωνικής ασφάλισής του, και τον εμφάνισε ως νέο ασφαλισμένο, ενώ στην πραγματικότητα ήταν παλαιός, β) παρασιώπησε με αυτόν τον τρόπο την επίδραση του προηγούμενου χρόνου διαδοχικής ασφάλισής του και του δικαιώματός του για χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης επί του υπολογισμού της αποζημίωσης από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ως μέρος των συνολικών συμφωνηθεισών αποδοχών του, και γ) παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις του προς την εταιρία, δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμη το δικαίωμα πρόσβασής του στις αξιολογήσεις του και σε λοιπά έγγραφα της εταιρίας που τον αφορούν, η Αρχή έδωσε εντολή στην καταγγελλόμενη εταιρία να συμμορφωθεί προς το αίτημα του καταγγέλλοντος για την πρόσβασή του στις αιτούμενες αξιολογήσεις και να προβεί στην άμεση χορήγησή τους, σε περίπτωση που δεν του έχει χορηγηθεί το σύνολο αυτών, ενώ απέρριψε κατά τα λοιπά την καταγγελία ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Δείτε την απόφαση 32/2019.

Σχόλια