Τροποποίηση του Ν.4605/2019: Αμοιβές Δικηγόρων


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣ Θεσσαλονίκης, με τις νέες ρυθμίσεις του Ν.4638/18-11-2019( ΦΕΚ 181Α΄) εισάγεται η δυνατότητα του οφειλέτη, που επιθυμεί να αναθέσει σε εξειδικευμένο δικηγόρο την ετοιμασία της αίτησής του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4605/2019 (Κεφ Ζ Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε κύρια κατοικία ), να το πράξει καταχωρώντας τα στοιχεία του δικηγόρου στην ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα, που κατέχει την 1η υποθηκική τάξη, το ποσό των 120 €, στο στάδιο της προετοιμασίας της αίτησης και το ποσό 220 € στο στάδιο της αποδοχής της πρότασης από τον οφειλέτη. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το ποσό προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα, έναντι νόμιμου παραστατικού του δικηγόρου και κατόπιν καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου.

Σχόλια