Επιτροπή Προσφυγών: Παραπομπή της υπόθεσης για εξέταση χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατ' άρθρο 19Α παρ.1 περ.στ' Ν.4251/14


Επιτροπή Προσφυγών Απόφαση 28.2.2018 (β΄βαθμός): Προσφυγή κατά απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής. Παραπέμπει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση άδειας διαμονής στον προσφεύγοντα για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με την παρ. 1 περίπτωση στ’  του άρθρου 19Α  του ν. 4251/2014.
"Ο προσφεύγων υπέβαλε αίτημα χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας στις  25.10.2017, ζητώντας να αναγνωριστεί στο πρόσωπό του το καθεστώς του πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 1 Α της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 ή καθεστώς επικουρικής προστασίας…
Η Επιτροπή σκέφτηκε ως προς τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει ο προσφεύγων, σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του, ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει το φόβο του πολέμου. Ως προς τη βασιμότητα του φόβου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος σχετικά με τους λόγους εγκατάλειψης της χώρας του, όπως αυτοί αξιολογήθηκαν ως ανωτέρω. Ο ως άνω ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί πολέμου δεν πιθανολογήθηκε ως αληθής. Η Επιτροπή, συνεπώς, πιθανολογεί ότι ο φόβος του προσφεύγοντος δεν είναι αληθής, βάσιμος και δικαιολογημένος καθώς  έχει γίνει δεκτός ο σχετικός ως άνω ισχυρισμός του προσφεύγοντος, άρα δεν πληρούται το αντικειμενικό κριτήριο του ορισμού του Άρθρου 1Α(2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.Ο φόβος του προσφεύγοντος ότι «Θα με τρέλαιναν για τα καλά και θα με έκαναν ακόμα χειρότερα, θα με είχαν φυλακισμένο, όπως έκαναν και με έβαζαν να τρώω μέλι με γάλα για να κάνω εμετό και να βγαίνει ο δαίμονας από μέσα μου» είναι υποκειμενικός φόβος χωρίς ταυτόχρονη απόδειξη εύλογης απειλής πρόκλησης βλάβης. Συνεπώς δε δημιουργείται αντικειμενική βάση στο φόβο αυτό και δεν εμπίπτει στο πλαίσιο υποχρεώσεων προστασίας που γεννά η Σύμβαση της Γενεύης του 1951, άρα δεν πληρούται το αντικειμενικό κριτήριο του ορισμού του Άρθρου 1Α(2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.
Κατ’ ακολουθία, η Επιτροπή δεν υπεισέρχεται στην εξέταση των υπολοίπων λόγων για το καθεστώς του πρόσφυγα καθώς παρέλκει η εξέτασή τους αφού απαιτείται η πλήρωση όλων των όρων του ορισμού του πρόσφυγα, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση. Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ότι, στην περίπτωση του ως άνω προσφεύγοντος, δεν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του σε καθεστώς πρόσφυγα και απορρίπτεται η προσφυγή του κατά το σκέλος αυτό…
…Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αξιολόγηση της συχνότητας, έντασης, έκτασης και διάρκειας πιθανών περιστατικών βίας ή τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και οι διαπιστούμενες απώλειες αμάχων λόγω των πράξεων αυτών (αδιάκριτων πράξεων βίας, όπως επιθέσεων αυτοκτονίας ή εκρήξεων των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών) στη συγκεκριμένη περιοχή δεν οδηγούν την Επιτροπή στον χαρακτηρισμό της κατάστασης ως κατάστασης γενικευμένης βίας και δημιουργούν σοβαρή προσωπική απειλή στον προσφεύγοντα λόγω συνθηκών γενικευμένης βίας, κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης. Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι στην πόλη καταγωγής του προσφεύγοντος και, γενικότερα, στο Κουρδιστάν του Ιράκ, επικρατούν σήμερα συνθήκες γενικευμένης βίας ασκούμενης αδιακρίτως λόγω ένοπλης σύρραξης.
Για τους λόγους αυτούς γίνεται δεκτό ότι στην υπό εξέταση περίπτωση δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις στο πλαίσιο της ως άνω διάταξης για την αναγνώριση στον προσφεύγοντα δικαιώματος επικουρικής προστασίας. Συνεπώς η Επιτροπή κρίνει ότι ο προσφεύγων δεν δικαιούται επικουρική προστασία στην Ελλάδα…
…Χορηγείται καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και σε περιπτώσεις που ενδεχόμενη απομάκρυνση του αιτούντος από την Ελλάδα θα προσέκρουε σε διατάξεις προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου της εσωτερικής ή διεθνούς έννομης τάξης ή του διεθνούς εθιμικού ανθρωπιστικού δικαίου. Ειδικότερα η Επιτροπή εξέτασε αν μπορούν να πιθανολογηθούν, στην περίπτωση του προσφεύγοντος, οι προϋποθέσεις σοβαρού λόγου υγείας.
 Στην προκείμενη περίπτωση του προσφεύγοντος, από υπό στοιχεία ΚΗ/4007/20.12.2018 ιατρική βεβαίωση του ψυχιάτρου Φ. Κ. για το Κέντρο Ημέρα «Βαβέλ» προκύπτει ότι ο προσφεύγων πάσχει από μικτή διαταραχή άγχους και κατάθλιψης, ψυχοκινητική ανησυχία και δυσκολία συγκέντρωσης. Επιπλέον, ούτε από τις δηλώσεις του προσφεύγοντος, ούτε από τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου του προέκυψε ποινική δίωξη ή καταδίκη του στην ελληνική επικράτεια ούτε κίνδυνος από την παρουσία του για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία της Ελλάδας.
 Επομένως, πιθανολογούνται, στην περίπτωση του προσφεύγοντος, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος στ΄ του άρθρου 19Α του νόμου 4251/2014, δηλαδή ανθρωπιστικοί λόγοι (συνιστάμενοι στα ως άνω αναφερόμενα σοβαρά προβλήματα υγείας που βεβαιώνονται με ιατρική γνωμάτευση), οι οποίοι απαιτούν άμεση, επαρκή και κατάλληλη ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση και, όταν απαιτείται, και περίθαλψη και για το λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή της υπόθεσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67  του ν. 4375/2016…”
(Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Χρήστου Τζαβάρα, Δικηγόρου Πατρών)

Σχόλια