Αντιδράσεις και από το εξωτερικό για το νέο Ποινικό Κώδικα: ΟΟΣΑ και GRECO παίρνουν μέτρα κατά της Ελλάδας για τις νέες διατάξεις του ΠΚ


Αντιδράσεις και εκτός συνόρων έχει προκαλέσει ο νέος Ποινικός Κώδικας που ψηφίστηκε με το νόμο 4619/2019 στις 11 Ιουνίου. Η ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ για το αδίκημα της δωροδοκίας εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για ενδεχόμενη παραβίαση από την Ελλάδα της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία. Όπως αναφέρεται σχετικά, το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα και εκφράζεται ανησυχία ότι η αλλαγή αυτή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις από τη διακοπή διερευνήσεων και διώξεων που σχετίζονται με τη διαφθορά και από την πιθανή παρεμπόδιση της διεθνούς συνεργασίας σε μελλοντικές υποθέσεις.
Επίσης αναφέρεται ότι η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία θα διενεργήσει ad hoc έρευνα για την Ελλάδα, με επιτόπια επίσκεψη το προσεχές φθινόπωρο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσει έκθεση αξιολόγησης το Δεκέμβριο του 2019. Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από κοινού με την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αποφάσισε επίσης να προβεί σε επείγουσα αξιολόγηση των τροποποιήσεων που έκανε η Ελλάδα στον Ποινικό της Κώδικα.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ μπορεί να αποφασίσει ότι είναι απαραίτητα περαιτέρω κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας αποστολής υψηλόβαθμων στελεχών στην Ελλάδα. Η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ συμφώνησε επίσης να συντάξει μια επιστολή που θα αποσταλεί στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Στην επιστολή θα αναφερθούν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των αναθεωρημένων ποινικών μέτρων κατά της διαφθοράς.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Ομάδα Εργασίας αποφάσισε να προβεί σε συμπληρωματική εξέταση της Ελλάδας. Το 2012, η ​​Ελλάδα δεν κατάφερε να διερευνήσει άμεσα μια σημαντική υπόθεση περί αλλοδαπής δωροδοκίας και να παράσχει έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις προσπάθειές της κατά της δωροδοκίας και ως εκ τούτου η ομάδα εργασίας για τη δωροδοκία διενήργησε την αξιολόγηση του Phase 3bis το 2015.
To άρθρο 236 (Δωροδοκία υπαλλήλου) του νέου Ποινικού Κώδικα έχει ως εξής: 
"1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.
3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, αν από αμέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων παραγράφων.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται προς: α) λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους με οποιαδήποτε συμβατική σχέση οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι ή β) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκε".
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας στην Ελλάδα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/greece-oecdanti-briberyconvention.htm
(legalnews24.gr)

Σχόλια