Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής: Εσφαλμένη αιτία πληρωμής (Μον.Πρωτ.Κορ. 41/2019)


Απόφαση 41/2019 Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου: Ειδική Διαδικασία Πιστωτικών Τίτλων/ Ανακοπή και πρόσθετοι λόγοι ανακοπής - Ακύρωση διαταγής πληρωμής -Αλληλόχρεος λογαριασμός, μη αναφορά πραγματικής αιτίας πληρωμής, αιτούμενο ποσό χρεωστικό κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού παρά την αυτοτελή σύμβαση δανείου - Παράνομος τρίμηνος εκτοκισμός
Περίληψη: Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η ανακοπή και οι πρόσθετοι αυτής λόγοι και να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής και η παρά πόδας επιταγή προς πληρωμή απαίτησης προερχόμενης από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού. Η ανακοπή έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ομοίως και οι πρόσθετοι αυτής λόγοι. 
Ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής τυγχάνει ακυρωτέα καθώς δεν αναφέρεται η πραγματική αιτία πληρωμής που είναι πέραν της σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό και η αυτοτελής σύμβαση δανείου, αλλά το σύνολο του αιτούμενου ποσού αναφέρεται εσφαλμένα ως χρεωστικό κατάλοιπο του ίδιου αλληλόχρεου λογαριασμού. 
Η καθής η ανακοπή στηρίζει την απαίτησή της σε χρεωστικό κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού που κινήθηκε δυνάμει μιας ενιαίας σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ωστόσο η τελευταία σύμβαση συνιστά νέα αυτοτελή σύμβαση δανείου η οποία δεν εκτίθεται ουδόλως στην αίτηση της καθής η ανακοπή με την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. 
Επομένως στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκτίθεται εσφαλμένα η αιτία πληρωμής, δεδομένου ότι δε γίνεται αναφορά σε σύμβαση δανείου αλλά περαιτέρω χαρακτηρίζεται εσφαλμένα ως πρόσθετη πράξη της αρχικής σύμβασης πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό. 
Η καθής η ανακοπή ενήργησε παρανόμως αφού έλαβε ανεπίτρεπτα ωφελήματα και ιδίως τον ανά τρίμηνο εκτοκισμό ο οποίος αποτελούσε όρο της αρχικής σύμβασης και δε δύναται να τύχει εφαρμογής στις συμβάσεις τοκοχρεωλυτικών δανείων. Η ανακοπή γίνεται δεκτή και ακυρώνεται η υπ’ αριθ. 1043/2013 διαταγή πληρωμής και η από 9-12-2013 επιταγή προς πληρωμή.
(H απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της Αγγελικής Κωστάρα Δικηγόρου Κορίνθου ΑΜ:586 ΔΣΚ  Αγ. Κωσταρα - Α.Τσιφτσης & Συνεργάτες).Σχόλια