Νόμιμη η μη διαγραφή μέλους από αρχείο μελών Συλλόγου (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)


Κατόπιν καταγγελίας μέλους Συλλόγου περί μη διαγραφής του ως μέλους, παρά την υποβολή δύο αιτήσεων, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι ο Σύλλογος νομίμως δεν διέγραψε τον καταγγέλλοντα από το αρχείο των μελών του, καθόσον βάσει του καταστατικού απαιτείτο ενυπόγραφη αίτηση παραίτησης του μέλους προς το ΔΣ του Συλλόγου.
‘Όσον αφορά το αίτημα του καταγγέλλοντος για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του από όλα τα αρχεία του Συλλόγου, η Αρχή έκρινε ότι αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, διότι τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αρχείων, πράξεων και αρχαιρεσιών του Συλλόγου και της συνέχειας της διοίκησης.
Περαιτέρω, η Αρχή έκρινε ότι το αίτημά του για την επιστροφή των πρωτότυπων αιτήσεων εγγραφής του στον Σύλλογο, καθώς και κάθε πρωτότυπου εγγράφου που αναφέρει τα προσωπικά του δεδομένα και το οποίο φέρει την υπογραφή τους, επίσης δεν μπορεί να γίνει δεκτό, διότι από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι η εγγραφή του στο σωματείο έγινε με δική του πρωτοβουλία και δεν ήταν μονομερής και αυθαίρετη ενέργεια της διοίκησης αυτού. Δείτε την απόφαση 6/2019.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά