Θέση Νομικού στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου


Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ),  στο πλαίσιο εκτέλεσης του  συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία  της  Μονάδας  Παρακολούθησης  Διαγωνισμών και Συμβάσεων  και  της  Μονάδας  Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ»  προτίθεται να απασχολήσει για 20 ώρες την εβδομάδα στις  εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη  (Ικάρων  1,  55102  Καλαμαριά), και  συγκεκριμένα στη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έναν  (1) ερευνητή με σύμβαση μίσθωσης έργου, αρχικής διάρκειας περιόδου δοκιμαστικής  λειτουργίας  τεσσάρων  (4)  μηνών,  έναντι  αμοιβής  2.400  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ.  Υπό  την  προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης του έργου του ερευνητή, η σύμβαση θα μπορεί να  παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου την 31.12.2020 (και ενδεχομένως μέχρι το 2023 εάν  το έργο παραταθεί), με αμοιβή που θα αντιστοιχεί σε 968 ευρώ πλέον ΦΠΑ / μήνα. 
Aιτήσεις μέχρι 21 Ιουνίου 2019.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά