Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για υπόθεση απαλλοτρίωσης


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα με απόφαση του στις 13.6.2019 (Koutsokostas v. Greece, αίτηση υπ 'αριθ. 64732/12)
Οι αιτούντες, Γεώργιος Κουτσοκώστας και Ανδρέας Κουτσοκώστας, κάτοικοι νομού Πέλλας ισχυρίστηκαν ότι τα εθνικά δικαστήρια αρνήθηκαν να εξετάσουν την αίτησή τους για καταβολή αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας τους ταυτόχρονα με την εκτίμηση του τελικού πληρωτέου ποσού.
Βασιζόμενοι ειδικότερα στο άρθρο 1 (προστασία της ιδιοκτησίας) του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι υποχρεώθηκαν να προβούν σε περαιτέρω αίτηση στα αρμόδια δικαστήρια για την πληρωμή της αποζημίωσης.
Το ΕΔΔΑ δικαίωσε τους αιτούντες κρίνοντας ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ΕΣΔΑ και επιδίκασε 4.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 850 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά