Απόλυση εργαζόμενου φορέα του ιού HIV (ΣτΠ)

Ιδιωτική εταιρεία αρνήθηκε να αποδεχτεί την εργασία οροθετικού εργαζοµένου, µετά την επιστροφή του από µακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Σύµφωνα µε την καταγγελία, ο εργαζόµενος απολύθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι φορέας του ιού HIV, για την οποία είχε ενηµερώσει τον εργοδότη. Η εργοδότρια εταιρεία ισχυρίστηκε ότι ο πραγµατικός χρόνος απασχόλησης του εργαζόµενου στην επιχείρηση ήταν µόλις 13 ηµέρες και µάλιστα ως µαθητευόµενου, ενώ υστερούσε σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και σε απόδοση σε σχέση µε τους συναδέλφους του.
Επίσης, η εταιρεία επικαλέστηκε οικονοµικοτεχνικούς λόγους για την απόλυσή του, ενώ αρνήθηκε ότι γνώριζε σχετικά µε την πάθησή του. Μετά τη διενέργεια της εργατικής διαφοράς στο ΣΕΠΕ, η εργοδότρια εταιρεία έκανε τρεις προσπάθειες συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, προτείνοντας όµως στον εργαζόµενο να επανέλθει στην εργασία του µε δυσµενέστερους όρους, τους οποίους δεν αποδέχτηκε.
Σύµφωνα µε το Πόρισµα που εξέδωσε ο Συνήγορος, κατόπιν συνεκτίµησης του αποδεικτικού υλικού που τέθηκε υπόψη του από τα δύο µέρη, η καταγγελία της σύµβασης εργασίας του εργαζόµενου έλαβε χώρα λόγω της ασθένειάς του, καθώς ο εργοδότης δεν απέδειξε ότι δεν γνώριζε το πρόβληµα της υγείας του και δεν δικαιολόγησε επαρκώς τους λόγους για τους οποίους τον αποµάκρυνε. Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης των διακρίσεων και εισηγήθηκε την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων. Το αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ επέβαλλε πρόστιµο στον εργοδότη.
Δείτε το πόρισμα του ΣτΠ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά