Θέση Νομικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14788 και τίτλο «Holistic energy-efficient retrofitting of residential buildings» και , το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί ο κα Ασημακοπούλου Μαργαρίτα - Νίκη, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με δύο (2) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 14788 και τίτλο «Holistic energy-efficient retrofitting of residential buildings» για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια τρεις (3) μήνες και αυτές δύνανται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος.
Μεταξύ των ειδικοτήτων: Τεχνικός Σύμβουλος ΠΕ Νομικών.
Αντικείμενο Σύμβασης: Νομική υποστήριξη σε θέματα υλοποίησης ερευνητικών έργων και προγραμμάτων σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης. (Συμβουλευτική υποστήριξη, νομικός έλεγχος αιτημάτων, συμφωνητικών, διοικητικών πράξεων κλπ στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων).
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 3 η Μαΐου 2019.
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά