Πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της ΕΕ: Αιτήσεις μέχρι 15 Απριλίου


Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης στα γραφεία των μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υπηρεσίες του Δικαστηρίου, διάρκειας πέντε μηνών
Η πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες του Δικαστηρίου πραγματοποιείται, κυρίως, στις Διευθύνσεις Νομικής Μετάφρασης, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Επικοινωνίας, στη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων, στον Νομικό Σύμβουλο επί διοικητικών υποθέσεων, στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου και στη Διεύθυνση Διερμηνείας (για λεπτομέρειες σχετικά με την πρακτική άσκηση στη διερμηνεία, βλ. κατωτέρω).
Δυνατότητα πρακτικής άσκησης παρέχεται σε δύο περιόδους:
από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου (κατάθεση υποψηφιοτήτων από 1ης Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους)
από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου για πρακτική άσκηση στα δικαστικά γραφεία και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου για την πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες (κατάθεση υποψηφιοτήτων από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 15 Απριλίου κάθε έτους).
Οι υποψήφιοι, κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) ή, για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, τίτλου διερμηνείας συνεδρίων, πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής EU CV Online εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.
Η σχετική αμοιβή είναι 1.177,00 € καθαρά μηνιαίως.
Στους ασκούμενους των οποίων ο τόπος διαμονής βρίσκεται σε γεωγραφική απόσταση 200 χιλιομέτρων ή περισσότερο από την έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλεται συνεισφορά στα έξοδα ταξιδίου ύψους 150,00 €.
Για υπηρεσιακούς λόγους, είναι επιθυμητή η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.
Η πρακτική άσκηση στη διερμηνεία, διάρκειας έξι έως δώδεκα εβδομάδων, απευθύνεται πρωτίστως σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς συνεδριάσεων, των οποίων οι γλωσσικές γνώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Διεύθυνση Διερμηνείας. Σκοπός είναι να δοθεί στους νέους διερμηνείς η δυνατότητα να τελειοποιήσουν, παρακολουθούμενοι από έμπειρους διερμηνείς, τις ικανότητές τους στη διερμηνεία και, ειδικότερα, στη νομική διερμηνεία, η δε πρακτική άσκηση περιλαμβάνει μελέτη δικογραφιών, ορολογική έρευνα και εξάσκηση σε καμπίνα διερμηνείας. Απαιτείται ικανότητα κατανοήσεως γαλλικών κειμένων. Σημειωτέον ότι δεν διεξάγονται δημόσιες συνεδριάσεις κατά τις δικαστικές διακοπές.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά