Διαγραφή οφειλής τελών κυκλοφορίας και παραβόλων ανασφάλιστου οχήματος από το ΑΦΜ του πωλητή οχήματος και βεβαίωση αυτών στον πραγματικό ιδιοκτήτη και κάτοχο του εν λόγω οχήματος


Πολίτης ζήτησε να διαγραφεί βεβαιωµένη οφειλή ποσού τελών κυκλοφορίας δίκυκλης µηχανής παρελθόντων ετών (έτους 1998 έως και 2018), καθώς και ποσού παραβόλων ανασφάλιστου οχήµατος, καθώς το όχηµα είχε µεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο ήδη από το έτος 1997. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτηµα του πολίτη, υποστηρίζοντας ότι η µεταβίβαση δεν είχε τελεσθεί. 
Συγκεκριµένα επισήµανε ότι στο έντυπο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε τίτλο «ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», το οποίο προσκόµισε στη ∆.Ο.Υ. ο ενδιαφερόµενος, παρότι υπήρχε συµπληρωµένη η ηµεροµηνία της τελεσθείσας µεταβίβασης, όπως και το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του αγοραστή, δεν ήταν συµπληρωµένο το πεδίο µε το ΑΦΜ αυτού, όπως επίσης και ο αριθµός του ∆ελτίου της Αστυνοµικής του Ταυτότητας (Α∆Τ). Ως εκ τούτου η ∆.Ο.Υ. δεν ήταν σε θέση να βεβαιώσει τα προαναφερόµενα ποσά στο ΑΦΜ του πραγµατικά υπόχρεου, δηλαδή του αγοραστή και επέλεξε τη βεβαίωση αυτών στο ΑΦΜ του πωλητή. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., ότι το έγγραφο που προσκόµιζε ο πολίτης, το οποίο είχε εκδοθεί από την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, ήταν δηµόσιο έγγραφο, από το οποίο προέκυπτε ότι η διοικητική πράξη µεταβίβασης είχε πραγµατοποιηθεί, από τον αρµόδιο υπάλληλο της εν λόγω ∆.Ο.Υ. το έτος 1997. Επίσης, ο Συνήγορος επισήµανε στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ότι η µη καταχώρηση των προαναφερόµενων στοιχείων στα έγγραφα µεταβίβασης, αποτελούσε παράλειψη του δηµόσιου οργάνου της ∆.Ο.Υ. κατά τον χρόνο της µεταβίβασης το έτος 1997 και όχι υπαιτιότητα του πωλητή του οχήµατος. Ωστόσο, η ∆.Ο.Υ. δεν έκανε αποδεκτές τις επισηµάνσεις της Αρχής. Τελικά, ο πωλητής βρήκε το ΑΦΜ του αγοραστή και το προσκόµισε στην αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία φυλάσσεται ο φάκελος του οχήµατος. Στη συνέχεια ο Συνήγορος, διαµεσολάβησε προκειµένου να γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση του ΑΦΜ στα στοιχεία του οχήµατος καθώς και στο έντυπο των στοιχείων του οχήµατος µε την ένδειξη «∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ». Κατόπιν των ανωτέρω, οι οφειλές οι οποίες βάρυναν τον πωλητή βαρύνουν πλέον τον πραγµατικό ιδιοκτήτη και κάτοχο του οχήµατος από το έτος 1997, δηλαδή τον αγοραστή.
Δείτε το έγγραφο του ΣτΠ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά