Παραπομπή της Κύπρου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλημμελή επεξεργασία των αστικών λυμάτων


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της παράλειψής της να εξασφαλίσει ότι όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, όπως επιβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου).
Η Κύπρος δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο αποχέτευσης για σειρά οικισμών και, επιπλέον, δεν έχει εξασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, η Κύπρος εξακολουθεί να μην εξασφαλίζει ότι σε 31 οικισμούς όλα τα αστικά λύματα συλλέγονται ή ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Δεδομένου ότι ως προς ορισμένες περιπτώσεις δεν αναμένεται πλήρης συμμόρφωση των κυπριακών αρχών πριν από το 2027, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή στις κυπριακές αρχές προειδοποιητικής επιστολής τον Ιούλιο του 2017 και αιτιολογημένης γνώμης τον Ιούνιο του 2018.
Η οδηγία για τα αστικά λύματα (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου) επιδιώκει να προστατεύσει την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον μέσω της θέσπισης υποχρέωσης για συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οικιακών λυμάτων και λυμάτων από ορισμένους βιομηχανικούς τομείς) πριν από την απόρριψή τους.
Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα.(europa.eu)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά