Καταβολή αποζημιώσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού λόγω στέρησης χρήσης ακινήτων (ΣτΠ)


Πολίτες προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη, διαµαρτυρόµενοι για την καθυστέρηση εκ µέρους του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού καταβολής αποζηµιώσεων λόγω στέρησης χρήσης ακινήτων στους δήµους Ρεθύµνης και Ρόδου, δεσµευµένων για αρχαιολογικούς σκοπούς. Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο.
Σύµφωνα ειδικότερα µε την αρχαιολογική νοµοθεσία, εάν για την προστασία µνηµείων ή αρχαιοτήτων κρίνεται απαραίτητη η προσωρινή ή οριστική στέρηση της κατά προορισµό χρήσης του ακινήτου, καταβάλλεται υποχρεωτικά αποζηµίωση στον δικαιούχο, µετά από υποβολή σχετικής αίτησης αποζηµίωσης από µέρους του. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης της αποζηµίωσης απαιτείται έγκριση της πίστωσης από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε προς το ΤΑΠΑ ότι και στις δύο περιπτώσεις ακινήτων, η αίτηση αποζηµίωσης για τη στέρηση της χρήσης τους είχε κατατεθεί εγκαίρως από τους ενδιαφερόµενους. Η διετής, όµως, καθυστέρηση έκδοσης των βεβαιώσεων πίστωσης των δαπανών από το ΤΑΠΑ συνιστά µορφή κακοδιοίκησης, που προκαλεί εύλογη αγανάκτηση στους δικαιούχους, καθώς στερούνται της δυνατότητας εκµετάλλευσης των ιδιοκτησιών τους επί σειρά ετών, δίχως αποζηµίωση.
Για το λόγο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε την κατά το δυνατόν επίσπευση της διαδικασίας και τον προσδιορισµό του χρονοδιαγράµµατος των αναγκαίων ενεργειών. Το ΤΑΠΑ απέδωσε την παρατηρούµενη καθυστέρηση στους ακόλουθους τρεις παράγοντες: Σε απόφαση του προηγούµενου ∆Σ του ΤΑΠΑ να µην χορηγούνται βεβαιώσεις για αποζηµιώσεις στερήσεων χρήσης ακινήτων, όταν τα ποσά αποζηµίωσης υπερβαίνουν την αντικειµενική αξία του δεσµευµένου ακινήτου, στην αλλαγή της ηγεσίας του ΤΑΠΑ (ορισµός νέας προέδρου) και στην επακόλουθη ανάγκη ενηµέρωσης του νέου συµβουλίου και τέλος, στην παρέλευση µεγάλου χρόνου, περίπου επτά µηνών, δίχως την πραγµατοποίηση συνεδριάσεων του νέου ∆Σ (η 1η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο 2018).
Μετά τη διαµεσολαβητική παρέµβαση του Συνηγόρου, το ∆Σ του ΤΑΠΑ συνεδρίασε το Σεπτέµβριο του 2018 και ενέκρινε αποζηµίωση ύψους 10.425,00 και 7.529,40 ευρώ αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων, οι οφειλόµενες αποζηµιώσεις καταβλήθηκαν το Νοέµβριο του 2018 και µάλιστα στην περίπτωση του ακινήτου στη Ρόδο, χορηγήθηκε αποζηµίωση και για επόµενο χρονικό διάστηµα κατόπιν µεταγενέστερης αίτησης.
(synigoros.gr)

Σχόλια