Νόμιμη η χρήση της ημερομηνίας γέννησης στον αριθμό του ΑΜΚΑ χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου (ΣτΕ)


ΣτΕ 518/2018 (Δ’Τμήμα): Ο Α.Μ.Κ.Α, συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2472/1997, καθόσον από την επεξεργασία του μπορεί να προσδιορισθεί η ταυτότητα του υποκειμένου του .
Ειδικώτερα, από το πρώτο τμήμα του ενδεκαψήφιου αριθμού που τον συνθέτει, το οποίο, όπως προελέχθη, συγκροτείται από τα έξι ψηφία της ημεροχρονολογίας γεννήσεως του κατόχου του, δύναται να προσδιορισθεί η ηλικία αυτού, η οποία επίσης συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα 
Η κατά τον ανωτέρω τρόπο επεξεργασία του Α.Μ.Κ.Α, ως δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, εις ό,τι αφορά το ανωτέρω πρώτο εξαψήφιο τμήμα αυτού, παρίσταται νόμιμη και θεμιτή, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2479/1997, διότι στοιχεί προς τους προεκτεθέντες δημόσιους σκοπούς που θάλπει ο ν. 3655/2008, οι οποίοι είναι σαφείς και θεμιτοί συνταγματικώς, εφόσον κατατείνουν στην εκπλήρωση της ευθέως προβλεπόμενης από το Σύνταγμα (άρθρο 22 παρ. 5) υποχρέωσης παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης 
Περαιτέρω δε, η εν λόγω επεξεργασία, παρίσταται νόμιμη, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 2479/1997, ακόμη και χωρίς την συγκατάθεση του υποχρέου, εφόσον ήταν αναγκαία για την εκπλήρωση της υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία θεμιτώς, κατά τα αμέσως ανωτέρω, προβλέπεται και επιβάλλεται από τον νόμο
Η κατά τον προεκτεθέντα τρόπο επεξεργασία του Α.Μ.Κ.Α. δικαιολογείται από την ανάγκη ικανοποιήσεως των προαναφερθέντων, θεμιτών, κατά τα ανωτέρω, επιδιωκόμενων με τον ν. 3655/2008 δημόσιων σκοπών, ιδίως δε της ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης όλων των πολιτών και της ταχύτερης εξυπηρέτησής τους στις κάθε είδους συναλλαγές τους με τους ασφαλιστικούς φορείς, και, συνεπώς, τελεί σε αναλογία προς τους σκοπούς αυτούς 
Ο προεκτεθείς δε τρόπος σύλληψης και δημιουργίας του ΑΜΚΑ, κατά το επίμαχο πρώτο τμήμα του, παρίσταται, κατ’ αρχήν, και πρόσφορος, λαμβανομένης υπόψη και της πρόδηλης χρηστικότητάς του για τον ίδιο τον υπόχρεο, που πιο εύκολα δύναται να συγκρατήσει στη μνήμη του έναν απαραίτητο για διάφορες χρήσεις 11ψήφιο αριθμό, του οποίου τα 6 πρώτα ψηφία τού είναι αυτομάτως γνωστά, καθόσον συμπίπτουν με την ημερομηνία γέννησής του, δεδομένου και του ότι χρειάζεται να θυμάται ταυτόχρονα για τις πρακτικές του ανάγκες και καθημερινές συναλλαγές του περισσότερους αριθμούς (αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, κωδικούς χρήσης τραπεζικών καρτών κλπ)
Άλλωστε, η ηλικία του προσώπου είναι εύκολα διακριβώσιμη και από άλλα δημόσια παραστατικά που χρησιμοποιεί ο πολίτης στις καθημερινές του συναλλαγές (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ), επί των οποίων αναγράφεται ευθέως η ημερομηνία γεννήσεώς του – Συναφώς, απαραδέκτως προβάλλεται, ως πλήσσων τον ανωτέρω τεχνικό τρόπο συνθέσεως του Α.Μ.Κ.Α., ο ειδικότερος ισχυρισμός της αιτούσας ότι θα μπορούσε να είχε επιλεγεί προσφορότερος τρόπος συγκροτήσεως του Α.Μ.Κ.Α. και, συγκεκριμένα, ότι το επίμαχο εξαψήφιο τμήμα του, που αποκαλύπτει την ηλικία του υποχρέου, θα μπορούσε να μην είναι αναγνώσιμο αλλά αλγοριθμικά κρυμμένο.
(Πηγή: Taxheaven.gr)

Σχόλια