Ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με μέτρα αποτροπής της συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων


Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή επιδοκιμάζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρώπη.
Η πολιτική συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του, όπως τονίστηκε στα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας. Μαζί με τα τελευταία ενθαρρυντικά στοιχεία για τη μείωση των κινδύνων και την πρόσφατη πολιτική συμφωνία για τη δέσμη τραπεζικών μέτρων, η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην ταχεία ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.
Τα συμφωνηθέντα μέτρα θα εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα διατηρούν αποθεματικά κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια τα οποία θα χορηγηθούν στο μέλλον και ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών και θα δοθεί τελικά η δυνατότητα στις τράπεζες να επιτελούν τον πρωταρχικό τους ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη στήριξη της ανάπτυξης.
Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος μιας δέσμης δράσεων που παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018 για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ένωση. Βασίζεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες των κρατών μελών, των εποπτικών αρχών και των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη σταθερή μείωση του αριθμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρη την Ένωση.
Στις 14 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή πρότεινε δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ. Η εν λόγω δέσμη μέτρων βασίστηκε στο σχέδιο δράσης για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), που εγκρίθηκε από τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών τον Ιούλιο του 2017. Εκτός από το εν λόγω μέτρο, η δέσμη περιλαμβάνει προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη δυνατότητα ταχείας εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης εξασφαλίσεων δανείων, καθώς και ένα τεχνικό σχέδιο στρατηγικής για τον τρόπο σύστασης εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.(europa.eu)

Σχόλια