Νέος Κανονισμός για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)


Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Ο Κανονισμός προβλέπει την ίδρυση του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust). Σύμφωνα με το άρθρο 2, η Eurojust υποστηρίζει και ενισχύει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων τα οποία είναι αρμόδια να αντιμετωπίζει που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει επιχειρήσεων που διεξάγονται και πληροφοριών που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών, την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF. Διαβάστε τον Κανονισμό εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά