Θέση Δικηγόρου στο ΚΕΘΕΑ


To KEΘΕΑ προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου, παρ΄ Εφέταις, πλήρους απασχόλησης, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από 8 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη έως 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή. Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ εδώ

Σχόλια