Απόρριψη αίτησης αναθεώρησης οικοδομικής άδειας για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών περιβάλλοντος χώρου οικοδομής


Διοικ. Εφετείο Αθηνών, αριθ. απόφασης 1185/2018 (Τμήμα B /Ακυρωτικός Σχηματισμός):
Κατά την έννοια του άρθρου 31 παρ. 1 του π.δ. 18/1989, (σε συνδυασμό με το άρθρο 47 παρ. 1 του ως άνω π.δ. και άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος), σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου ή διαλύσεως του νομικού προσώπου που άσκησε την αίτηση ακύρωσης, δικαίωμα συνέχισης της εκκρεμούς δίκης αναγνωρίζεται και υπέρ τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο μεταβιβάσθηκε, κατά τη διάρκεια της εκκρεμούς ακυρωτικής δίκης, δικαίωμα επί ακινήτου, επί του οποίου ο αιτών βάσιζε το έννομο συμφέρον προς άσκηση της εν λόγω αίτησης ακύρωσης.
Η προσβαλλόμενη αρνητική απάντηση, με την οποία απορρίπτεται για δεύτερη φορά το ίδιο αίτημα αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, με την ίδια ακριβώς αιτιολογία, στηριζόμενη στα αυτά πραγματικά και νομικά δεδομένα, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα, αλλά είναι επιβεβαιωτική της προηγούμενης ως άνω πράξης. 
Εξάλλου, η επίκληση, στο προοίμιο της προσβαλλόμενης πράξης, νεότερης γνωμοδότησης, που επισημαίνει την εκ του νόμου υποχρέωση συναίνεσης εκ μέρους του συνόλου των συνιδιοκτητών σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομής, δεν αρκεί για να προσδώσει στη νέα αυτή απάντηση της Διοίκησης εκτελεστό χαρακτήρα. (adjustice.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά