Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους (εγκύκλιος)


Σύμφωνα με Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθ.πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018 με θέμα "Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους", αποσαφηνίζεται ότι:
Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον διοικητικών αρχών.
Οι δικηγόροι, συνεπώς, δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Ν.4194/2013.
Για την νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του, είτε σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις Υπηρεσίες για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση
Σημειώνεται ότι με παρόμοιο τρόπο επιλύθηκαν τα ίδια ζητήματα με την Εγκύκλιο 28/2018 του ΕΦΚΑ, η οποία κατόπιν διαμαρτυρίας του ΔΣΑ, ανακάλεσε την προγενέστερη Εγκύκλιο 23/2018. (πηγή:dsa.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά