Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη


Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολιτη, διαµαρτυρόµενος για τις καθυστερήσεις εκ µέρους του δήµου Βόλου για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ρυµοτοµούµενου ακινήτου στην Αγριά Μαγνησίας, στο οποίο ήταν συνιδιοκτήτης κατά 50%. Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο. 
Σε περίπτωση στέρησης της ιδιοκτησίας για αποδεδειγµένη δηµόσια ωφέλεια καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον φορέα απαλλοτρίωσης πλήρης αποζηµίωση στον αναγνωρισµένο δικαιούχο, η οποία ανταποκρίνεται στην αξία του απαλλοτριούµενου ακινήτου κατά το χρόνο του δικαστικού (προσωρινού) προσδιορισµού της αποζηµίωσης. 
Η αποζηµίωση καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο µέσα σε ενάµισι έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως. Με την κύρωση της πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγριάς Μαγνησίας κηρύχτηκε από το δήµο Βόλου το 2009 η αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω ρυµοτοµίας του επίµαχου ακινήτου. 
Με την πράξη εφαρµογής ο δήµος ορίστηκε ως υπόχρεος αποζηµίωσης εδαφικής έκτασης 599,3 τ.µ. Η προσωρινή τιµή µονάδος αποζηµίωσης προσδιορίστηκε δικαστικά το 2014, ενώ η οριστική τιµή, το Μάρτιο του 2017. Τον Οκτώβριο του 2017 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βόλου προέβη στη λήψη απόφασης έγκρισης αποζηµίωσης, χωρίς ωστόσο να προχωρά στην έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Ο δήµος Βόλου απέδωσε την αδυναµία έγκαιρης αποπληρωµής των συνδικαιούχων στην αργοπορηµένη κατάθεση του φακέλου στην οικονοµική υπηρεσία, µε αποτέλεσµα τη µη δέσµευση του αντίστοιχου ποσού στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του έτους 2018, καθώς και στη χρονοβόρα διαδικασία που απαιτήθηκε για την αναµόρφωση και έγκρισή του εντός του 2018 από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου Βόλου ότι η µακροχρόνια δέσµευση του ακινήτου χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης µε την καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης αντίκειται στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Τόνισε ότι η µη συντέλεσή της επί εννέα έτη προκαλεί εύλογη αγανάκτηση στους συνδικαιούχους, καθώς και δυσανάλογο και υπερβολικό οικονοµικό βάρος. 
Η Αρχή ζήτησε από το δήµο Βόλου να ανταποκριθεί το συντοµότερο δυνατό στις οικονοµικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές προσδιορίστηκαν δικαστικά και να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση εντάλµατος πληρωµής. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο δήµος Βόλου αιτιολόγησε την παρατηρούµενη καθυστέρηση και εξέδωσε τον Αύγουστο του 2018 χρηµατικό ένταλµα πληρωµής για την οφειλόµενη δαπάνη αποζηµίωσης, ύψους 53.937 ευρώ στον αναφερόµενο συνιδιοκτήτη του ρυµοτοµούµενου ακινήτου. (synigoros.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά