Θέση Νομικού στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας


Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων του, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας μπορείτε να αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό όπως αναφέρετε παρακάτω)
ELSI (Ethical, Legal, Societal Issues)
Απόφοιτος ΑΕΙ (Νομικός) με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικότητας, κανονισμών ΕΕ και ηθικής/δεοντολογίας.  Θα αξιολογηθεί προηγούμενη εμπειρία σε θέματα νομικής διαχείρισης ή/και συνεργασία σε έργα Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY  καθώς και η ικανότητα παραγωγής παραδοτέων αναφορών και τεχνικού κειμένου στην αγγλική γλώσσα. 
Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά