Αίτηση αναστολής εκτέλεσης περισσότερων δικαστικών αποφάσεων, κατά των οποίων έχουν ασκηθεί χωριστές εφέσεις (ΔΕφΑθ)


Α. Διοικ. Εφετείο Αθηνών , αριθ. αποφ. Ν31/2018 (1ο Μονομελές) 
Ενόψει του ότι πρόκειται  για πρωτόδικες αποφάσεις με το ίδιο φορολογικό αντικείμενο, παραδεκτώς ζητείται με την ίδια αίτηση η αναστολή εκτέλεσης αυτών, εφόσον οι ασκηθείσες κατ’ αυτών εφέσεις είναι συναφείς.
(Όμοια  κρίση σε:  Ν112/2018 (18ο Μονομελές) )
Β. Διοικ. Εφετείο Αθηνών , αριθ. αποφ. Ν13/2017 (19ο Μονομελές) (Αντίθετη κρίση )
Δεν είναι δυνατή η σώρευση στο δικόγραφο της αίτησης αναστολής εκτέλεσης αιτημάτων για την αναστολή διαφορετικών οριστικών αποφάσεων του πρωτόδικου δικαστηρίου, κατά των οποίων έχουν ασκηθεί αυτοτελείς εφέσεις. Τούτο διότι, με τις διατάξεις του Κ.Δ.Δ. που αφορούν στην προσωρινή δικαστική προστασία, δεν ρυθμίζεται περίπτωση συνάφειας μεταξύ διαφορετικών, προσβαλλομένων με έφεση δικαστικών αποφάσεων, ούτε γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 122 παρ 2 του ανωτέρω Κώδικα, για αναλογική εφαρμογή αυτών. ( βλ. Δ.Ε.Α. Ν34/2017, Ν58/2015 κ.α.) (adjustice.gr)

Σχόλια