Δύο (2) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Αλίμου


Ο Δήμος Αλίμου προσκαλεί όσους υποψήφιους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου, να υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α),για την κάλυψη δύο θέσεων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης από 3.10.2018 έως και 12.10.2018. Η διάρκεια της άσκησης είναι εξάμηνη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δ.Α.Δ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του αρ.13ν.4194/2013 .Έναρξη της άσκησης ορίζεται η 23.10.2018. Η μηνιαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€).Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο του ασκούμενου. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά