Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος


Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς με συνεχή παρουσία στην έδρα του Δήμου (Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας - Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Βασιλέως Παύλου – Σπάτα Αττικής), εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και θα τελεί σε σχέση άμεσης διοικητικής εξάρτησης από το Δήμαρχο. Ο προσληφθείς θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του κεφαλαίου Β του Ν.4354/15 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015), όπως ισχύουν και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αιτήσεις σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά