Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από εργοδότη


Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. 34/2018: Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από εργοδότη: Η Αρχή εξέτασε προσφυγή εργαζομένου που αφορούσε στη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και εν απουσία του προσφεύγοντος, διενέργεια ελέγχου από τον εργοδότη του στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε στον επαγγελματικό του χώρο. Δεν αποδείχθηκε ότι ο υπολογιστής του εργαζομένου περιείχε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ούτε ότι ο εργοδότης κατά τον έλεγχο του υπολογιστή επεξεργάσθηκε προσωπικά δεδομένα. Επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον εργοδότη για τη μη ικανοποιητική απάντηση στο αίτημα ενημέρωσης του εργαζομένου και του απηύθηνε σύσταση για την κατάρτιση και εφαρμογή Κανονισμού για την ορθή χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού από τους εργαζόμενους και για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας του υπολογιστικού συστήματος. Δείτε την απόφαση 34/2018.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά