Θέση Νομικού Συμβούλου στο Πολυτεχνείο Κρήτης


Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής, παρ’ Αρείω Πάγω, στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Η επιλογή του Νομικού Συμβούλου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9- 2013/τ.Α΄) όπως ισχύει. Αντικείμενο της απασχόλησης του/της Νομικού Συμβούλου, ο οποίος προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας, θα είναι η νομική υποστήριξη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, κα Αικατερίνη Χοχλάκη (28210-37022, hohlaki@mred.tuc.gr).
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά