Θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας


O Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία της έδρας (Πάτρα) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013. 1. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, προσωπικού λοιπών θέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (άρθρο 34 Οργανισμού Π.Δ.Ε) και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Yποβολή αιτήσεων σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλογικού Πατρών. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά