Θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Πειραιά


O Δήμαρχος Πειραιά καλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην προκήρυξη, στο πρωτόκολλο του ∆ήµου εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι από 11-09-2018 έως και 20-09-2018.
Η άσκηση για την προσεχή περίοδο, των ασκουµένων στο ∆ήµο Πειραιά, ξεκινάει την ∆ευτέρα 01-10-2018 και λήγει στις 31-03-2019, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστηµα έξι (6) µηνών, κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκουµένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου