Άρνηση έκδοσης βεβαίωσης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΣτΠ)


Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε με επιτυχία για την έκδοση βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μισθωμένο ακίνητο, μετά από επανειλημμένη άρνηση χορήγησής της. Η αιτιολογία άρνησης χορήγησης της βεβαίωσης ήταν ότι το συγκεκριμένο κατάστημα, αν και αποδεδειγμένα λειτουργούσε ως ΚΥΕ με οικοδομική άδεια προ του έτους 1985, δεν πληρούσε τον όρο της αδιάλειπτης χρήσης, με αποτέλεσμα να συμπεραίνεται από τον αρμόδιο Δήμο ότι καμιά δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν θα ήταν πλέον επιτρεπτή. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε την εσφαλμένη ερμηνεία του ισχύοντος νομικού πλαισίου, αφού η έννοια της χρήσης στο νόμο δεν αναφέρεται σε πραγματική κατάσταση λειτουργίας του καταστήματος αλλά είναι νομική έννοια και ταυτίζεται με τη χρήση για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια δόμησης ή, σε κάθε περίπτωση, με τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή. Επιπρόσθετα, ενημέρωσε για το ενδεχόμενο δικαστικής εμπλοκής των αρμοδίων λειτουργών και υπαλλήλων με ατομική τους ευθύνη για αξιώσεις του αναφερομένου, σε περίπτωση εμμονής στην άρνηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. 
Ο Συνήγορος παρενέβη με ένα μόνο έγγραφό του για την ανάδειξη «της ορθής ανάγνωσης του νόμου», που υπαγορεύει τη χορήγηση της βεβαιώσεως και πέτυχε, όπως αναφέρεται στην σχετική ευχαριστήρια επιστολή του πολίτη, να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ζήτημα νομιμότητας το οποίο εκκρεμούσε 23 μήνες. Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με έγγραφο της ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη για τη χορήγηση της βεβαίωσης για ΚΥΕ (πρατηρίου άρτου). (synigoros.gr)
Δείτε το Έγγραφο ΣτΠ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά